Nie to miasto? Zmień lokalizację»

Regulamin

Regulamin Serwisu Nanny Bell

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Nanny Bell (dalej Serwis) znajdującego się pod adresem domenowym www.nannybell.pl jest Barbara Karkoszka-Siedlecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Nanny Bell Barbara Karkoszka-Siedlecka z siedzibą w Warszawie (00-680), ul. Poznańska14/8A, NIP: 951-19-18-979, REGON: 146160510, zwana dalej Nanny Bell. Nanny Bell posiada następujący adres elektroniczny: kontakt@nannybell.pl.
 2. Treść ( szczególności wygląd i układ) Serwisu podlega ochronie jako przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Nazwa Nanny Bell oraz oznaczenia (znaki graficzne) zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z późn. zm. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie, jak również modyfikowanie wskazanych powyżej materiałów nie jest możliwe.
 3. W ramach Serwisu Nanny Bell oferuje zainteresowanym Użytkownikom odpłatne usługi zgodnie z aktualną ofertą oraz cennikiem zamieszczonymi w Serwisie. Zamówienie usługi odbywa się za pomocą wypełnienia formularza zamówienia on-line dostępnego w Serwisie i przesłania go do Nanny Bell. Nanny Bell udostępnia nieodpłatne niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed dokonaniem zamówienia. Nanny Bell umożliwia dokonanie zgłoszenia także za pomocą telefonu lub bezpośrednio w siedzibie Nanny Bell. System zamówień obsługiwany jest przez Nanny Bell.
 4. 4. Usługodawcą odpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu Nanny Bell jest Barbara Karkoszka - Siedlecką prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nanny Bell z siedzibą w Warszawie (00-680, ul. Poznańska 14/8A), NIP 9511918979, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Usługi odpłatne w Serwisie świadczone są na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika i potwierdzonego przez Nanny Bell. Dokonywanie zamówienia jest możliwe w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10 do 19. Usługi świadczone są zgodnie z cennikiem oraz wybraną opcją. Realizacja usługi odpłatnej możliwa jest nie wcześniej niż po 6 godzinach od momentu złożenia zamówienia. Opłata za zrealizowane usługi odpłatne naliczana jest za okresy miesięczne do 10 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi. Płatność za usługę odpłatną jest wymagalna przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Nanny Bell w raporcie zrealizowanych usług odpłatnych wystawionym na rzecz Użytkownika w terminie w nim wskazanym. Raport przesyłany jest do Użytkownika drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.
 6. W procesie zamawiania usług odpłatnych pobierane są dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu lub wyłącznie adres mailowy i numer telefonu) zgodnie z formularzem danego zamówienia. Dane te mogą być potwierdzane w ramach weryfikacji przez Nanny Bell i przetwarzane w celu realizacji usługi oraz obsługi płatności przez usługodawców wskazanych w pkt. 4. Dane Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom prócz usługodawców wskazanych w pkt 4.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Nanny Bell, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu obejmują posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługę skryptu Java oraz dostęp do Internetu.
 8. Użytkownik dokonując zamówienia usług odpłatnych, które są oferowane za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Nanny Bell dla celów związanych z realizacją i obsługą płatności zamawianych usług odpłatnych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Nanny Bell. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe Nanny Bell zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, poprawienia lub też usunięcia. Nanny Bell jako administrator danych osobowych Użytkowników, dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Użytkownik dokonując zamówienia usługi odpłatnej w ramach Serwisu oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze siebie informacji przez Nanny Bell.
 10. Nanny Bell dołoży należytej staranności w celu realizacji usług na rzecz Użytkowników.
 11. Użytkownikowi, który dokonał zamówienia usługi odpłatnej za pośrednictwem Serwisu przysługuje reklamacja w zakresie realizacji tejże usługi odpłatnej. Reklamacje rozpatruje Nanny Bell. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Nanny Bell lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@nannybell.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem. Nanny Bell ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 12. Użytkownik będący konsumentem, składając zamówienie określone w pkt. 3 Regulaminu, oświadcza, iż jako korzystającemu z usług odpłatnych określonych uprzednio przez Użytkownika i związanych z jego osobą - nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt.13 Regulaminu.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia w ciągu 6 godzin od momentu jego złożenia. Po upływie 6 godzin Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów realizacji zamówienia usługi naliczonych za 1 godzinę według stawki obowiązującej dla danego zamówienia zgodnie z cennikiem dostępnym w ramach Serwisu.
 14. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Nanny Bell zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. W przypadku zmiany Regulaminu Nanny Bell zamieści stosowną informację w Serwisie wraz z zamieszczeniem nowej wersji Regulaminu w taki sposób, aby poprzedzała ona pierwsze ponowne logowanie się Użytkownika do Serwisu po zaistniałej zmianie Regulaminu. Dla usług odpłatnych zamówionych przed zmianą Regulaminu wiążące dla Użytkownika i Nanny Bell są postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu.
 15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności – oprócz aktów normatywnych wskazanych w treści poprzedzającej Regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 16. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług Nanny Bell w ramach Serwisu podlegają kognicji sądów polskich. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją usług Nanny Bell będą rozstrzygane przez:
  1. w przypadku Użytkowników będącym konsumentami przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego;
  2. w przypadku Użytkowników nie będących konsumentami przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Nanny Bell.
 17. Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Serwisu, jak również dotyczące Regulaminu, prosimy kierować drogą mailową na adres: kontakt@nannybell.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Dolna 17/37 00-773.
 18. Regulamin dostępny jest na stronie Serwisu w zakładce Regulamin oraz w siedzibie Nanny Bell.